قدرت صف مجازی در مرکز تماس

قدرت صف مجازی در مرکز تماس

مدیران مرکز تماس می‌دانند که فناوری صف مجازی برای اجرای یکنواخت عملیات ضروری است. این زیربنای برخی از مفیدترین ابزارهایی است که نمایندگان برای رسیدگی به حجم تماس‌های بزرگ و متغیر دارند. بدون آن، هنگامی که تماس‌ها با سرعت به مرکز تماس شما می‌رسند، هیچ راهی برای اولویت‌بندی یا ایجاد نظم برای ‍اسخگویی ندارید. در …

قدرت صف مجازی در مرکز تماس ادامه »